Sju av tio dödsfall orsakas av kroniska sjukdomar

Sju av tio dödsfall orsakas av kroniska sjukdomar

Kroniska sjukdomar är orsaken bakom 41 miljoner dödsfall runt om i världen. De kroniska sjukdomarna är som mest vanligt i låginkomstländer där fattigdom tros vara en bakomliggande orsak. I utvecklade länder som till exempel Danmark så tros ökningen av de kroniska sjukdomarna bero på det faktum att vi lever längre idag i jämförelse med förr.

Kroniska sjukdomar är som mest utbrett i låginkomstländer

WHO har konstaterat att det utbredda problemet med kroniska sjukdomar i utvecklingsländer kan hindra arbetet med ett av de stora hållbarhetsmålen; att med en tredjedel minska antalet fall där barn dör en för tidig död. 

Mer än åtta av tio dödsfall som har orsakats av kroniska sjukdomar sker i låg- eller medelinkomstländer. Siffran kan också öka om den nuvarande trenden fortsätter. Både barn, vuxna och äldre i dessa länder riskerar att utveckla kroniska sjukdomar. 

Detta är framförallt applicerbart på kroniska sjukdomar som kopplas till livsstil. Ohälsosamma matvanor, fysisk inaktivitet, rökning och hög konsumtion av alkohol förekommer relativt frekvent i utvecklingsländer. En ohälsosam livsstil kan sedan i sin tur leda till att man utvecklar kroniska sjukdomar. 

I utvecklingsländer är sjukvård och medicin relativt sett dyrare - priser som kan ruinera ett helt hushåll. Att betala dyra priser för detta är i värsta fall början på en nedåtgående spiral; hushållet får sämre ekonomi och sämre levnadsförhållanden, vilket i sin tur kan leda till att fler personer i hushållet utvecklar sjukdomar - som även de måste medicineras. Det är en ond cirkel som blir svår att bryta.

 

Vad är en kronisk sjukdom?

En kronisk sjukdom behöver inte nödvändigtvis pågå under en hel livstid. Definitionen av en kronisk sjukdom är att den är pågående och/eller återkommande i 12 månader, eller mer.

 

Kardiovaskulära sjukdomar är orsaken bakom flest dödsfall

Kardiovaskulära sjukdomar står för nästan hälften av alla dödsfall som orsakas av någon typ av kronisk sjukdom. Den vanligaste typen av kardiovaskulära sjukdomar är ateroskleros. Denna sjukdom kan orsakas av till exempel rökning, fysisk inaktivitet, förhöjt kolestrol, fetma och typ-2 diabetes.

Fyra typer av kroniska sjukdomar är orsaken bakom åtta av tio dödsfall. Data: WHO. Grafik: Nicolai Dandanell


Ett gemensamt karakärsdrag av de fyra huvudsakliga orsakerna till kroniska sjukdomar i världen är att rökning är en av de stora riskfaktorerna för att få sjukdomarna. Att sluta röka är därför bra i ett förebyggande syfte.

 

Vissa kroniska sjukdomar kan vara en positiv indikation

I en artikel på dr.dk, Michael Hyldbjerg, Ph.D. och författare till en ny dansk studie om kroniska sjukdomar, beskrivs att vissa kroniska sjukdomar helt enkelt beror på att vi lever längre. 

I en annan artikel, som handlar om samma studie, poängteras att personer som är 75 år eller äldre i genomsnitt lider av fem olika kroniska sjukdomar - och tio procent av dem lider av mer än tio kroniska sjukdomar. Statistiken visar att upp till dubbelt så många danskar lever med en kronisk sjukdom idag, och Michael Hvidbjerg tror att det delvis beror på att vi lever längre. Studien genomfördes på Aalborg University.

Källor

1. https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseas…
2. https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/personer-over-75-aar-har-i…
3. https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/ud-af-tre-danskere-har-en-…

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil