Passiv rökning är skadligt!

Passiv rökning är skadligt!

Som du nog redan vet är det inte enbart aktiv rökning som kan skada din kropp, detta gäller även passiv rökning – dvs när du inandas rök från människor som röker i din närhet. En forskningsgrupp från Glostrup sjukhus i Danmark har nämligen visat hur röken från passiv rökning skadar hjärnans och hjärtats blodkärl, samt ökar risken för blodproppar.

Som passiv rökare har du en ökad risk att drabbas av allvarliga sjukdomar som exempelvis apoplexi, blodproppar i hjärnan och hjärtat, men även cancer. Risken är faktiskt nästan lika kraftigt ökad, som om du var en aktiv rökare. Forskningsgruppen från Glostrup sjukhus har kartlagt mekanismerna bakom passiv rökning. Det som sker vid passiv rökning är att när du vistas i närheten av någon som röker, alltså inom samma förorenade luft, ökar mängden av en viss typ av signaler i hjärnans blodkärl och hjärtats kranskärl. Detta inträffar i samma ögonblick som du inandas den förorenade rökfyllda luften. 

Den förorenade luften innehåller fettupplösliga partiklar, vilka är orsaken till sjukdomsutvecklingen. Men andra ord finns det några receptorer på insidan av kroppens blodkärl som kontrollerar kärlens förmåga att dra ihop sig och lagra fett. När blodkärlen utsätts för rökfylld luft med fettupplösliga partiklar ökas antalet receptorer, som sätter sig mellan cellerna. Härmed drar blodkärlen ihop sig och tillstoppas, och det är justs denna process som ökar risken för blodproppar. 

Dessutom har barn till aktiva rökare en ökad risk att utveckla astma och andra luftvägsinfektioner, medan vuxna oftast drabbas av cancer, hjärt-kärlsjukdomar och blodproppar som ett direkt resultat av passiv rökning.  Därför är det under alla omständigheter mycket viktigt att man tar hänsyn till sina medmänniskor, om man röker på offentliga platser i närheten av andra barn och vuxna. 

Tobaksrök innehåller ca 7000 olika hälsoskadliga och cancerframkallande ämnen. Det är viktigt att tänka på att även efter att cigaretten har fimpats, kan luften omkring cigaretten innehålla höga halter av hälsoskadliga och cancerframkallande ämnen. Passiv rökning kan dessutom spåras i kroppen, håret och urinen hos dem som utsätts för röken. Effektiva utluftnings- och ventilationssystem är inte nog för att skydda sig mot de skadliga ämnena eller följdsjukdomarna. Du kan således inte bara ”lufta” dig fri från hälsoskadorna vid passiv rökning. 

De skadliga ämnena som finns i tobaksrök är osynliga för blotta ögat, och därför kan du inte se att de sätter sig i dammet på golvet och i möblerna. Detta betyder att ämnena lätt sprids, och finns kvar långt efter att cigaretten har fimpats. Det råder ingen tvekan om att människokroppen trivs bäst i ren luft !

 

Källa:

1. https://www.cancer.dk/forebyg/rens-luften/viden-om-passiv-rygning/

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil