Ny kunskap skapar förbättrade möjligheter till behandling av schizofreni

Ny kunskap skapar förbättrade möjligheter till behandling av schizofreni

En ny studier har skapar en förbättrad syn på varför vissa människor utvecklar schizofreni. Förr trodde man att anledningen var defekta neuroner i hjärnan, men nu visade det sig att en specifik glial cell i hjärnan kan orsaka schizofreni.

En hel del forskning går till sjukdomen schizofreni. Det är ett psykologiskt tillstånd som medför tankestörningar, vanföreställningar och hallucinationer. Det är en utvecklingsstörning, som vi fortfarande inte vet orsaken till. Däremot vet vi att ärftliga och miljömässiga faktorer spelar en roll i utvecklingen av hjärnan. En ny studie har undersökt specifika celler i hjärnan, i hopp om att finna orsaken till varför vissa människor utvecklar schizofreni och andra inte.

 

Defekta glial celler kan leda till schizofreni

Specifika celler som undersöktes kallas för glial celler och cellerna fungerar som en slags ”stöd cell” för neuroner. De hjälper att hålla neuroner på plats, försäkra syre och närring, isolera neuroner från varandra, förstöra skadliga främmande föremål och avlägsna neuroner som dör med tiden. Det är alltså en viktig funktion, eftersom den bibehåller hjärnans funktionalitet under hela ens liv, genom att stödja och skydda neuroner i hjärnans centrala nervsystem.

Glial cellernas oerhört viktiga funktion är deras förmåga att bilda ett skyddande fett lager, det kallas för myelin, kring neurons långa ”utgångar”. Det är genom denna långa utgång att signalen av neuroner går igenom. Myelin-lagret ger neuroner möjlighet att skicka signaler snabbare till andra neuroner i hjärnan. Om en glial cell innehåller fel i sitt genetiska material, DNA, kan det leda till ökad produktion av myelin. En brist på myelin kan leda till en felaktig utveckling av nervsystemet i hjärnan. Det är ett nätverk där signaler skickas mellan neuroner från olika delar av hjärnan. Detta har visat sig vara en mycket viktig orsak bakom utvecklingen av schizofreni. Denna kunskap kommer från den nya studien som bland annat har genomförts av forskare från universitetet i Köpenhamn.

 

Möss med mänskliga glial celler

Resultatet av studien visar att defekta glial celler som saknar förmågan att utföra sitt syfte korrekt, är en primär orsak till utvecklingen av schizofreni. Denna slutsats är baserad på undersökningar genomförda på möss. För det första tog forskarna hudceller från individer som hade utvecklat schizofreni i mycket ung ålder. De gjorde dessa celler med stamceller. En stamcell är en typ av cell som kan dela och forma sig till vilken typ av cell i kroppen som helst inklusive glial celler. Den föregångne glial cell infördes i hjärnan hos små nyfödda möss och utvecklades sedan till glial celler. Efteråt konkurrerade dessa glial celler mot mössens egna och presterade bättre.Hjärnan hos dessa möss bestod av neuroner från möss och glial celler från människor med tidiga tecken av schizofreni. Forskarna såg att dessa glial celler inte fungerade ordentligt. Utvecklingen av cellerna var försenad och deras förmåga att producera myelin hade minskat drastiskt, vilket ledde till en alltför låg produktion. Detta resulterade i en störd ledning av signaler i neuronen. Forskare kunde visa att glial celler i schizofrenier är defekta i ett område som är ansvariga för myelin produktionen. Minskad myelin har tidigare visat sig vara relaterat till schizofreni.

 

Möss med schizofreni beteende

Forskarna försökte utsätta labb-möss för en serie tester som undersökte beteendemönstret hos mössen. Här kunde de observera att mössen som hade mänskliga glial celler från personer med schizofreni var mer rädda, ängsliga, asociala och hade flera kognitiva brister jämfört med möss som hade mänskliga glial celler överförda från friska människor.

 

Anledningen till varför schizofrenier har defekta glial celler

Forskare fann även flera genetiska defekter hos dessa möss, vilket kan vara en del av förklaringen till varför glial cellerna inte kunde producera tillräckligt med myelin. Dessa genetiska defekter påverkade glial cellernas ”kaliumpumpar” - små transportenheter i cellen som kan skicka kalium in i och ut ur cellen. Defekta kaliumpumpar spelar en viktig roll i cellernas funktioner och kan därför förhindra cellerna från att producera myelin.

 

Studien ger en fasad för bättre behandlingsalternativ

Forskarna bakom studiet förslog att dessa resultat kan bidra till bättre kunskap som kan gynna utvecklingen av nya behandlingsalternativ för patienter med sjukdomen. Eftersom schizofreni är unik för människor, forskare har varit begränsade när det gäller undersökningar av sjukdomen, men med dessa resultat kan forskare påskynda processen att testa nya lösningar och behandlingsalternativ för schizofreni.

Det finns olika typer av droger som är godkända för medicinsik användning, och de fungerar på defekterna som kan ses på glial celler från schizofrena människor. Forskarna testar nu dessa droger, eftersom de potentiellt kan vara kandidater för behandling av schizofreni. Dessa ämnen arbetar bland annat med den defekta kaliumpumpen. Ämnena testas nu på möss för att se om de kan bilda funktionella kaliumpumpar och förhindra utvecklingen av schizofreni. Forskare överväger annat alternativ, att ersätta defekt glial celler med friska glial celler, vilket förhindrar utvecklingen av sjukdomen.

Resultaten av forskningen ger hopp om nya behandlingsalternativ för patienter, vilket är ett steg i den rätta riktning. Det finns många patienter som antingen sparsamt eller inte alls drar nytta av sin medicinska behandling.

 

Källor:

1. http://videnskab.dk/krop-sundhed/danske-forskere-finder-vigtig-aarsag-til- skizofreni

2.  https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/ skizofreni/skizofreni-oversigt/

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil