Många är ovetande om att de lider av KOL

Många är ovetande om att de lider av KOL

Många vet inte att de lider av KOL, men eftersom skadorna blir värre med tiden och är permanenta är det viktigt att söka läkarhjälp när du upplever de första symtomen på minskad lungfunktion.

Rökarlungor, även kallad KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), är en lungsjukdom som man lever med resten av livet, efter att man har fått diagnosen, eftersom sjukdomen inte kan kureras. 

Hos mer än 80 % är tobaksrök den primära orsaken till sjukdomen p.g.a. flera olika kemiska innehållsämnen som irriterar luftvägarna och förstör lungcellerna. KOL kan även uppstå efter långa perioder av exponering för giftiga gaser, industri- och svetsrök, samt annan luftförorening. Det finns även ett par genetiska faktorer som gör en person mer sårbar för att drabbas av KOL. Idag lider ca 430,000 danskar av sjukdomen, men det är bara ca 50 % av dessa som vet at de är drabbade. 

Sjukdomen orsakar 16 dödsfall om dagen i Danmark. Diagnosen ställs ofta när man är mellan 50-60 år gammal, men eftersom sjukdomen utvecklas successivt kan man ha varit afficierad i flera år utan att veta om det, och under tiden har tillståndet förvärrats väsentligt.  

 

Varför är det viktigt att söka läkarhjälp om man upplever symtom på KOL?

Vi förlorar normalt lite av vår lungfunktion för varje år, men om du lider av KOL går det snabbare. KOL utvecklas gradvist, vilket betyder att symtomen blir allt mer invalidiserande under årens lopp. 

Lungsjukdomar utvecklas successivt och upptäcks ofta allt för sent, eftersom symtomen kan förväxlas med dålig kondition, säger Anne Brandt, som är administrativ direktör för Lungeforeningen (Lungföreningen). 


Problemet med lungsjukdomen är att minskningen i lungfunktionen är irreversibel, vilket betyder att du inte kan få tillbaka din ursprungliga lungfunktion. Därför är det viktigt att diagnosen ställs medan tillståndet fortfarande är milt, så din sjukdom kan behandlas och därmed kan vidare progression bromsas, innan de permanenta skadorna hunnit bli så stora att de försämrar din livskvalitet för resten av livet. Vid svåra tillfällen kan den drabbade uppleva problem med att själva ta på sig kläder, äta och borsta tänderna på grund av andnöd.

 

Vad ska jag vara uppmärksam på?

Sjukdomen orsakas av att luftvägarna är förträngda, och att den elastiska vävnaden i lungorna är förstörd. Lungorna blir slappa och bronkerna blir tjocka och förträngda, och därför måste man använda fler krafter än normalt på att få luft in och ut genom lungorna. 

 

Symtom på KOL:

  • Hosta, med eller utan slem 
  • Långvarig förkylning som sätter sig i bröstet
  • Andnöd vid lätt fysisk ansträngning
  • Pipande eller väsande andning
  • Återkommande luftvägsinfektioner som akut bronkit eller lunginflammation


Andnöden förorsakas av den reducerade lungfunktionen. När man har en dålig lungfunktion, som är kännetecknet för alla människor som lider av KOL, betyder det att transporten av luft till och från de små lungblåsorna är förhindrad. Vid ett ökat syrebehov – t.ex. vid fysisk ansträngning – kan dina lungor ha problem med att transportera tillräckligt med luft till lungblåsorna, och detta resulterar i känslan av andnöd. Det är i lungblåsorna som syret transporteras vidare till blodet och ut till dina arbetande muskler, och därför är det viktigt att luften når hela vägen hit. 

Upplever du en eller flera av ovannämnda symtom, rekommenderas det att du uppsöker en läkare för att testa din lungfunktion. Testen, en så kallad spirometri, tar bara ett par minuter och kräver endast att du blåser i ett rör som mäter luftvolymen och lufthastigheten. Om luftfunktionen är minskad kommer läkaren att ge dig en spray med luftvägs-vidgande medicin, och om spirometrin inte förbättras vid test nummer 2, är astma troligtvis inte en bidragande orsak till den minskade lungfunktionen, och du lider möjligtvis av KOL. 

Källor

1. https://statistics.blf.org.uk/copd
2. https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/lunger/sygdomme/kol/kol-aarsag…
3. http://www.dr.dk/levnu/krop/red-dine-lunger-foer-det-er-sent  
4. http://www.dr.dk/levnu/krop/red-dine-lunger-foer-det-er-sent
5. https://www.lunge.dk/hvordan-stiller-laegen-diagnosen
6. https://www.lunge.dk/hvordan-stiller-laegen-diagnosen

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil