Kan statiner minska dödligheten vid cancer?

Kan statiner minska dödligheten vid cancer?

En ny undersökning som utförts på sjukhus i England visar en minskad dödlighet hos cancerpatienter som behandlats med statiner. Statiner är en grupp läkemedel som ges mot högt kolesterol.

En grupp engelska forskare har under en period på 14 år observerat över 1 miljon människor som lider av cancer. Forskarna observerade en ökad överlevnad hos patienter som lider av de fyra vanligaste typerna av cancer, om de samtidigt hade för högt kolesterol. Forskargruppen från Aston Medical School i Birmingham menar att detta beror på att patienterna med för högt kolesterol samtidigt fick daglig medicinsk behandling i form av statiner. Statiner ges till patienter med för högt kolesterol (dvs för stor mängd skadliga fetter i blodet). På bakgrund av resultaten menar forskarna att där nu finns ett akut behov för att snabbt undersöka om statiner innehåller en hittills okänd egenskap som kan skydda mot cancer, och hur man på bästa sätt kan utnyttja detta. Statiner sänker nivån LDL (skadligt fett) i blodet, samtidigt som det reducerar risken för slaganfall hjärt-kärlsjukdomar. 

I den nya studien från forskarna vid Aston Medical School analyserades data från engelska sjukhus mellan år 2000-2013, som hämtats från Englands ”Office for National Statistics”.  Forskarna upptäckte att en medicinsk behandling med statiner var associerat med 22% lägre risk att dö inom en period på 5 år, för lungcancerpatienter. För bröstcancerpatienter med statinbehandling sågs en reduktion i dödlighet på 43%. Resultaten visade dessutom att patienter som led av prostatacancer hade 43% lägre risk att dö inom en period på 5 år, och risken var 47% lägre hos tarmcancerpatienter. Forskarna menar således, att deras resultat visar tendenser som pekar mot att ett för högt kolesterol skyddar mot dödlighet vid cancer, om man samtidigt behandlas med statiner. 

Statiner medför dock inte enbart positiva effekter – de kan även resultera i biverkningar som exempelvis muskelsmärta, leverskada. Därför pågår det en konstant diskussion omkring fördelarna och nackdelarna med statiner; övervinner de positiva effekterna  de negativa biverkningarna? 

Observationerna från studien är ytterst intressanta, eftersom högt kolesterol är associerat med övervikt, vilket i sin tur har en relation till utvecklingen av cancer. Om resultaten är sanningsenliga, bör det undersökas om andra läkemedel mot olika typer av hjärt-kärlsjukdomar, som exempelvis blodtryckssänkande medicin, beta-blockare, ACE-hämmare, också kan skydda mot cancer. Det rekommenderas inte att inta statiner enbart på grund av resultaten från den nya studien, eftersom associationen mellan statiner och den minskade dödligheten inte nödvändigtvis är kausal. Om ytterligare kliniska studier kan påvisa de samma resultat – att statiner kan reducera dödligheten vid cancer - kan det evt. bli aktuellt med statinbehandling till cancerpatienter, enligt Rahul Potluri från forskningsteamet vid Aston Medical School.

Eftersom analysen av data från engelska sjukhus inte bygger på behandlingen av för högt kolesterol, är det således inte möjligt att säga något om sammanhanget mellan statinbehandling och minskad dödlighet vid cancer. Det krävs därför ytterligare studier på området, med statinbehandling mot cancer som primärfokus, innan det är möjligt att bevisa att hypotesen stämmer överens med verkligheten. Därför finns det inte annat att göra i nuläget än att vara tålmodig.

 

Källor:
1. http://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/08/statins-linked-to-dramatically-improved-mortality-rates-for-many/

2. http://videnskab.dk/krop-sundhed/mange-kvinder-far-kolesterolsaenkende-medicin-uden-grund

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil