Strupcancer

Strupcancer

Vad är strupcancer?

Strupcancer är en typ av cancer som utvecklas från celler i halsens slemhinna. Cellerna delar sig okontrollerat och bildar en malign (elakartad) knuta (tumör). Den okontrollerade celldelningen beror på ändringar i cellernas genetiska material (DNA) som finns i cellkärnan. Ändringarna medför att cellerna växer ovanligt snabbt, delar sig okontrollerat och kan växa in i andra vävnader. Varje år drabbas cirka 255 människor av strupcancer i Sverige, varav ca 200 är män.

 

Vilka symtom ses vid strupcancer?

Både mat, dryck och luft passerar ner i kroppen genom halsen; mat och dryck förs ner genom matstrupen, och luften genom luftstrupen. Struphuvudet sitter mellan luftstrupen och matstrupen i halsen, och dess viktigaste uppgift är att hålla luftstrupen öppen för luft, men stängd för mat och vätska. Struphuvudet hjälper oss även att tala och sjunga. Vanliga symtom på strupcancer är:

  • Heshet – detta är det vanligaste symtom på strupcancer
  • Ändrad eller försvagad röst
  • En knuta på halsen
  • Känsla av att något sitter fast i halsen
  • Svårigheter att svälja
  • Dålig andedräkt
  • Strålande smärta från halsen till örat
  • Hosta som inte försvinner efter ett par veckor
  • Andningsbesvär
  • Ofrivillig viktminskning

 

Vilka orsaker finns det till strupcancer?

Cancer uppstår på grund av flera olika kända och okända faktorer. När en cell delar sig för att bilda två identiska kopior, kan det uppstå en spontan ändring i arvsmassan (DNA) som finns inuti cellkärnan. Små spontana mutationer betyder oftast inte så mycket för cellens utseende och funktion. Men med åldern uppstår det fler och fler mutationer, som tillsammans kan medföra att cellen ändras till en ondartad cancercell. Cancerceller växer ohämmat och kan sprida sig till andra vävnader i kroppen.

Dessa ändringar (mutationer) kan även uppstå vid exponering för olika cancerframkallande faktorer. Forskare har hittat associationer mellan strupcancer och rökning, alkohol, HPV-virus, starka oorganiska syror, asbest och arbete inom gummiindustrin. Strupcancer uppstår väldigt sällan hos personer som aldrig rökt cigaretter. Det är faktiskt vetenskapligt bevisat att risken för att drabbas av strupcancer ökar med antalet cigaretter – ju fler cigaretter du har rökt, desto större är din risk att utveckla strupcancer. Det samma gäller för tobak från cigarrer och pipa, samt för alkohol. Den skadliga effekten förstärks om tobaken kombineras med alkohol. Men lyckligtvis kan frukt och grönt minska risken att drabbas av strupcancer, tack vare innehållet av karotenoider.

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid strupcancer?

Behandlingen av strupcancer varierar och anpassas efter cancerns storlek, placering och eventuellt spridning till andra organ. Strålbehandling är oftast den primära behandlingsformen, eftersom strålning är effektiv mot cancer som är lokaliserat till ett mindre område, samt gör det möjligt att bevara strupen. Det är även möjligt att ta bort en välavgränsad strupcancer-knuta, som inte hunnit sprida sig, med hjälp av kirurgi eller laserbehandling. Men vid svåra fall av strupcancer, när cancern har hunnit sprida sig till andra organ, krävs det ofta cellgifter som tillägg till strålbehandlingen.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil