Småcellig lungcancer

Småcellig lungcancer

Vad är småcellig lungcancer (SCLC)?

Cancer är en sjukdom som innebär en ändring i cellernas genetiska material, vilket leder till okontrollerad och onormalt snabb cellväxt, som resulterar i cancerknutor i kroppen. Lungcancer uppstår på grund av ändringar (mutationer) i celler i lungorna.

Mutationerna medför att cellerna börjar växa okontrollerat och dela sig hämningslöst. Detta innebär att det kan uppstå fler cancerceller vid varje celldelningsprocess, vilket ökar mängden cancerceller i lungvävnaden. Tillsammans skapar cancercellerna en knuta (tumör) som på sikt kan sprida sig till andra delar av kroppen – detta kallas för metastaser eller dottertumörer.   
 

Det finns olika typer av lungcancer. De två huvudgrupperna är:

  • Småcellig lungcancer (SCLC), som utgör ca. 20% av alla lungcancerfall
  • Icke småcellig lungcancer (NSCLC), som utgör ca. 80% av alla lungcancerfall. Denna typ av lungcancer kan ytterligare delas in i undergrupperna adenokarcinom (körtelcancer) och skivepitelcancer.


De två huvudgrupperna växer med olika hastighet och växtmönster. Därför är det viktigt att veta vilken typ av lungcancer du lider av för att få bästa möjliga behandling.

 

Vilka symtom ses vid småcellig lungcancer?

Symtom på lungcancer kommer ofta smygande, och är inte särskilt specifika. Symtomen kan även associeras med andra harmlösa tillstånd, vilket gör att cancern ofta upptäcks sent. Symtomen är:

  • Långvarig heshet (över 4 veckor)
  • Långvarig hosta (över 4 veckor)
  • Andnöd
  • Bröstsmärtor
  • Upprepade luftvägsinfektioner
  • Svullnad i ansiktet och/eller halsen


Om du upplever någon/några av ovanstående symtom bör du kontakta din närmaste vårdcentral.

 

Hur skiljer sig småcellig lungcancer från icke-småcellig lungcancer?

Småcellig lungcancer är den mest aggressiva formen för lungcancer - den växer extremt snabbt jämfört med andra typer av lungcancer. Dessutom kan SCLC snabbt sprida sig till andra organ i kroppen. Därför kan småcellig lungcancer sällan kureras med hjälp av kirurgisk borttagning, utan kräver ofta cellgifter och strålbehandling. SCLC har generellt sätt en sämre prognos än NSCLC. Men aggressiv och målinriktad cellgifts- och strålbehandling kan förlänga överlevnadstiden.  

Prognosen är bättre om sjukdomen upptäcks tidigt, och inte har hunnit sprida sig till andra organ. Ju mindre lungcancern är på diagnostidpunkten, desto bättre är överlevnadschanserna. Därför är det viktigt att du är uppmärksam på din kropp och eventuella symtom på lungcancer.

 

Vad kan du göra för att lindra sjukdomen?

Det finns en stark association mellan SCLC och rökning; 98% av dem som drabbas har varit rökare eller är rökare. Därför är rökstopp det första och viktigaste du kan göra för att öka dina överlevnadschanser. Om du upplever någon av ovan nämnda symtom – och är rökare – är det oerhört viktigt att du kontaktar din närmaste vårdcentral för att bli undersökt.

Därutöver är det viktigt att du motionerar regelbundet för att bibehålla muskelmassan och hålla kroppen stark och motståndskraftig. Samtidigt är det bra att äta hälsosamt och varierat, eftersom undervikt och dålig kost kan begränsa kroppens försök på att bekämpa sjukdomen.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil