Lungcancer

Lungcancer

Vad är lungcancer?

Lungcancer karaktäriseras av okontrollerad växt av abnorma celler, lokaliserade i lungorna. Cancern uppstår på grund av ändringar i cellernas DNA, som finns i cellkärnan, vilket medför abnorma celler med snabb och okontrollerad celldelning. Den snabba och okontrollerade celldelningen resulterar i en tumör (svulst/knuta) som konstant fortsätter att växa. Ju större tumören, eller tumörerna, i lungorna är desto mer påverkas lungornas kapacitet att syresätta blodet.

Tumörer som inte sprider sig till andra organsystem kallas för benigna (godartade) tumörer.

En annan typ av tumörer är maligna tumörer (ondartade). Maligna tumörer är mycket allvarligare eftersom de växer mer aggressivt och kan sprida sig till andra ställen i kroppen. Tumörcellerna sprids ofta via blodet eller lymfsystemet. Tumörer som spridit sig och börjat växa i andra organsystem kallas för metastaser (dottertumörer). När cancerceller sprider sig till andra organsystem blir de mycket svårare att bekämpa.

Lungcancer kan indelas i primär och sekundär lungcancer. Primär lungcancer startar i lungorna och kan sprida sig till andra ställen i kroppen, medan sekundär lungcancer innebär spridning från en annan primärcancer från ett annat organsystem. När tumörceller sprider sig till andra organ och fortsätter att växa kallas det för metastaser (dottertumörer).

 

Förekomst och dödlighet

Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Lungcancer debuterar oftast vid 70 års ålder, och ses sällan hos personer under 40 år. Det finns flera olika typer av lungcancer, och de vanligaste är adenocarcinom, skivepitelcancer och småcellig lungcancer, varav den sistnämnda är den farligaste, mest svårbehandlade och mest aggressiva typen.

Tyvärr upptäcks lungcancer ofta väldigt sent i sjukdomsprocessen. Detta beror på att symtom på lungcancer oftast först uppträder efter att cancern funnits i lungorna i flera år. Under denna långa period har cancern ofta hunnit sprida sig, vilket försvårar behandlingen av sjukdomen. Danska undersökningar visar att ca 50% av dem som får diagnosen lungcancer dör inom 1 år.

 

Vilka symtom ses vid lungcancer?

Lungcancer är ofta associerad med följande symtom:

  • Långvarig hosta – som kan vara antingen torr, eller med slem och/eller blod
  • Andnöd
  • Smärta i bröstet
  • Trötthet, aptitlöshet och ofrivillig viktminskning

Symtomen uppstår ofta när tumören vuxit sig stor och börjat orsaka obstruktion i luftvägarna. Svårighetsgraden, och symtomen varierar från person till person. Ett stort problem bland många av dem som drabbas av lungcancer är att de har varit rökare i många år, och lider därför konstant av symtom som andnöd, och hosta med slem. Därför negligeras ofta symtom på lungcancer, och feltolkas som symtom på rökning, vilket resulterar i sen upptäckt av sjukdomen.  

 

Vilka orsaker finns det till lungcancer?

Utvecklingen av cancer är ett resultat av snabb och okontrollerad cellväxt av abnorma celler. Normala celler bildas, växer och dör, medan abnorma celler bara växer konstant. När normala celler dör kallas detta för apoptos, vilket betyder programmerad celldöd. Abnorma cancerceller har förmågan att undvika programmerad celldöd, samt delar sig ohämmat.

Lungcancer uppstår på grund av ändringar av arvsmassan (DNA) i cellkärnan. Ändringarna kallas även för mutationer. Mutationerna kan uppstå spontant eller som ett resultat av yttre påverkningar såsom kontakt med cancerframkallande ämnen.

Cancerframkallande ämnen är hälsoskadliga ämnen som potentiellt kan skada cellernas DNA och leda till utvecklingen av cancer. Tobak, asbest och radioaktiv strålning är exempel på cancerframkallande ämnen.

Lungcancer uppstår oftast på grund av långvarig exponering för tobak – det uppskattas att hela 87% av alla fall av lungcancer orsakas av aktiv (och passiv) rökning. Tobaksrökningen är dock inte den enda orsaken till lungcancer. Men att sluta röka minskar risken betydligt för att drabbas av lungcancer – både för dig själv och för din närmaste omgivning.  

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil