KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Vad är KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är ett samlat begrepp för en grupp kroniska lungsjukdomar som karaktäriseras av ett tillstånd av kronisk irritation i lungorna. Irritationen orsakas av obstruktion av luftvägarna p.g.a. svullna slemhinnor och ökad slemproduktion, samt destruktion av de små lungblåsorna (alveoler). Den vanligaste orsaken till KOL är mångårig rökning.

 

Vilka symtom ses vid KOL?

Personer med KOL upplever ett ökat motstånd i lungorna, vilket betyder att de måste använda fler krafter på att andas. Därför kan KOL medföra följande symtom:

  • Andnöd
  • Hosta med/utan slem
  • Ökad risk för lunginflammationer
  • Reducerad fysisk aktivitetsnivå

KOL delas in i lätt, moderat och svår KOL. Lätta stadier av KOL innebär symtom vid ökad fysisk ansträngning eller infektioner. Moderata fall av KOL medför andnöd redan vid låg fysisk ansträngning. Vid svåra fall av KOL ses samma symtom som vid moderat KOL, men ofta i kombination med hjärt-kärlsjukdomar och depression.

 

Vilka orsaker finns det till KOL?

Den största riskfaktorn för utvecklingen av KOL är rökning. Men det finns många andra riskfaktorer som exempelvis:

  • Yrkesrelaterad exponering för damm, kemiska gaser, hälsofarliga kemikalier och ånga
  • Luftförorening på grund av förbränning av fossila bränslen
  • Passiv rökning
  • Ärftliga faktorer
  • Astma

De primära förändringarna som ses vid KOL är kronisk obstruktion av luftvägarna samt förhindrad luftpassage p.g.a. inflammationen och destruktionen av alveolerna. Destruktionen av alveolerna medför luftfyllda hålrum i lungorna, kallat emfysem. Detta medför en väldigt ansträngd andning.

Inflammationen av slemhinnorna, som bl.a. orsakas av rökning, resulterar i svullnad, ökad slemproduktion och destruktion av de fina flimmerhåren i luftvägarna. Flimmerhårens funktion är att transportera slemmet väck från lungorna, upp mot luftstrupen. Destruktionen av flimmerhåren innebär en ökad risk för lunginflammation.

I Sverige lider ca. 400,000–700,000 människor av KOL. Sjukdomen är vanligast hos personer över 40 år, och ungefär 50% av alla över 75 har KOL.

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid KOL?

Det finns ingen kurativ behandling mot KOL.

Om du röker bör du genast sluta röka, eftersom rökstopp är essentiellt för att förbättra prognosen. Därutöver kan KOL behandlas med lung-fysisk träning (t.ex. lättare konditionsträning, sång, PEP-stötning/huffing), medicinsk behandling, samt behandling av eventuella följdsjukdomar.

Lungfunktionen avtar med åldern, som en naturlig del av åldrandet. Men för rökare avtar lungfunktionen betydligt snabbare. Därför är rökstopp otroligt viktigt. Om du lyckas med att sluta röka kommer din lungfunktion att minska i takt med en icke-rökare, men med längre utgångspunkt eftersom du tidigare har rökt. Men om du inte slutar röka reduceras din lungfunktion med rasslande fart. Den nedsatta funktionen är inte reversibel, d.v.s. att lungfunktionen inte kan återfås.

Huvudsyftet med behandlingen är att bevara lungfunktionen, förebygga infektioner och underlätta andningen. Den medicinska behandlingen består primärt av inhalationsmedicin som vidgar luftvägarna och minskar inflammationen i luftvägarna. Inhalationsmedicinen kan tas vid behov, eller som fast behandling med extra kortison. Därutöver kan det vara nödvändigt att behandla pågående infektioner med antibiotika.

I svåra fall av KOL kan du behöva konstant tillskott av syre, och/eller respirationsstöttande apparater.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil