Epilepsi

Epilepsi

Vad är epilepsi?

Hjärnan är ett komplext organ som konstant skickar elektriska impulser (signaler) via nervceller och vidare ut till resten av kroppens muskler och organ. Denna kommunikation mellan nervcellerna är essentiell för att bl.a. kontrollera hjärnans tankar och kroppens rörelser.

Epilepsi uppstår på grund av en onormal impulsaktivitet i hjärnan. Denna överaktivitet av signaler försvårar kommunikationen mellan hjärnans olika områden.  Detta medför att hjärnans normala funktioner försämras, vilket kan visa sig med okontrollerade epileptiska anfall och minnesluckor. Det finns flera olika typer av epilepsi, som kännetecknas vid olika symtommönster.

Epilepsi indelas i två huvudgrupper; primärt generaliserade anfall - som involverar hela hjärnan, och fokala anfall – som uppstår i ett litet område i hjärnan. Fokala anfall kan avslutningsvis involvera hela hjärnan, och kallas då sekundärt generaliserade anfall.

 

 

Vilka symtom ses vid epilepsi?

Under ett epileptiskt anfall uppstår en överaktivitet av impulssignaler i hjärnan, vilket medför att nervcellerna inte fungerar korrekt. Men den normala funktionen återfås när anfallet avslutats. Ett epileptiskt anfall varar oftast i ett par sekunder till minuter. För få diagnosen epilepsi krävs det att du har upplevt flera likartade anfall ved olika tillfällen.

Primärt generaliserade anfall uppstår plötsligt och kan visa sig med följande symtom:

 • Medvetslöshet utan förvarning
 • Krampaktiga muskelryckningar (myoklonier) i armar, ben och huvud.
 • Ökad svett- och salivproduktion
 • Minneslucka (absenser) efter anfallet

Fokala anfall kan utveckla sig suggestivt och ger ofta följande symtom:

 • Plötslig ändring av syn och hörsel
 • Rytmiska muskelryckningar av en sida av kroppen
 • Huvudvärk med aura
 • Illamående och magknip
 • Gradvis mer frånvarande

Ett fokalt anfall kan senare utveckla sig till ett sekundärt generaliserat anfall.

 

Hur ska du agera om du ser någon som lider av ett epileptiskt anfall?

Ovan nämnda symtom kan uppstå medan personen är vid medvetande, eller är medvetslös. Oftast uppstår symtomen efter att personen har förlorat medvetandet. Därför är det viktigt att du, som vittne till ett epileptiskt anfall, reagerar snabbt:

 • Se till att den drabbade personen inte skadar sig under anfallet
 • Ring efter läkarhjälp om anfallet varar i mer än ett par minuter.
 • Stanna hos personen tills anfallet avslutats, och försök att skapa ro omkring personen.
 • Lägg personen i framstupa sidoläge efter anfallet

 

Vilka orsaker finns det till epilepsi?

Det finns flera olika orsaker till epilepsi, men i vissa fall går det inte att hitta en bakomliggande orsak. Alla kan uppleva ett epileptiskt anfall och de utsätts för tillräckligt med stimuli. Genetiken spelar en viktig roll för sårbarheten att utveckla epilepsi. Ofta uppstår epilepsi på grund av en strukturell ändring i hjärnan, som kan orsakas av exempelvis:

 • Medfödda missbildningar
 • Skador i hjärnan som resultat av en blodpropp eller blödning,
 • Tumörer/ svulster i hjärnan
 • Infektion i hjärnan
 • Trauma som involverar slag mot huvudet
 • Degenerativa sjukdomar som t.ex. Alzheimers sjukdom.

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid epilepsi?

Epilepsi kan behandlas med så kallad antiepileptisk medicin. Det finns idag ca. 20 olika typer av antiepileptiska läkemedel, som har olika verkningsmekanismer och biverkningsprofiler. För att få maximal effekt av behandlingen är det ofta nödvändigt att kombinera en eller flera preparat.

Ett av de vanligaste läkemedel mot epilepsi är Lamotrigin som anses vara effektfullt mot både generaliserade och fokala anfall. Lamotrigin kan dock tyvärr medföra biverkningar i forma av yrsel, huvudvärk, trötthet och sömnbesvär.

Andra sätt att förebygga epileptiska anfall är att leva hälsosamt och sova gott. Personer som lider av epilepsi bör eftersträva fasta rutiner som består av ett regelbundet sömnmönster (inte skiftande arbetstider eller nattarbete), låg alkoholkonsumtion, samt hälsosam kost som bör intas på fasta tidpunkter varje dag.

Eftersom epileptiker riskerar att plötsligt förlora medvetandet bör de undvika potentiellt farliga situationer som t.ex. extremsport. Av samma orsak rekommenderas inte arbeten som t.ex. chaufför eller byggarbetare vars jobb utförs på höga byggnadsställningar.

Om du lider av epilepsi är det ytterst viktigt att du informerar din omgivning om din situation och hur de ska reagera om du drabbas av ett anfall.  

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil