Depression

Depression

Vad är depression?

Depression är ett sinnestillstånd som kännetecknas av nedsatt lust, energi och intresse i vardagen. World Health Organisation (WHO) uppskattar att över 300 miljoner människor lider av en depression, och att tillståndet är en bidragande orsak till den globala sjukdomsbördan.

 

Vilka symtom ses vid en depression?

Depression delas in i tre stadier: mild, moderat och svår depression. Symtomen är beroende av svårighetsgraden. Diagnosen depression ställs om du i minst 2 veckor har upplevt:

Minst 2 av följande huvudsymtom:

  • Nedstämdhet
  • Markant nedsatt lust/intresse
  • Uttalad trötthet

 

Samt minst två av övriga symtom:

  • Lågt självförtroende
  • Skuldkänslor
  • Tankar om död eller självmord
  • Koncentrationssvårigheter
  • Inre oro eller ångest
  • Sömnproblem
  • Ändrad aptit eller kroppsvikt

 

Mild depression: Om du upplevt två av huvudsymtomen, samt minst 2 av övriga symtom i mer än 2 veckor lider du av en mild depression. Det är inte alltid nödvändigt att behandla en mild depression – vinterdepression är ett exempel på en mild depression som går över av sig själv, när solljuset kommer tillbaka.

Moderat depression: Om du upplevt två av huvudsymtomen, samt minst 4 av övriga symtom i mer än 2 veckor lider du av en moderat depression. Vid moderat depression bör du få professionell behandling.

Svår depression: Om du upplevt alla tre huvudsymtom, samt minst 5 av övriga symtom i mer än 2 veckor lider du av en svår depression. Svår depression kräver professionell behandling.

 

Vilka orsaker finns det till depression?

Det finns sällan bara en förklaring på var varför en depression utvecklar sig. Depression uppstår oftast som resultat av interaktioner mellan flera olika faktorer, härunder biologiska, genetiska, psykiska och miljömässiga faktorer. Biologiska faktorer kan vara t.ex. brist på solljus eller låg ämnesomsättning. Vissa genetiska faktorer anses kunna öka sårbarheten för att utveckla av en depression – personer som drabbas av en depression har ofta en eller flera familjemedlemmar som också lider/har lidit av en depression. Psykisk stress, relationsproblem, och dåligt självförtroende är psykiska faktorer som tillsammans med den genetiska sårbarheten kan utlösa en depression. Exempel på miljömässiga faktorer som disponerar till utvecklingen av en depression är otrygg uppväxt och andra traumatiska upplevelser. Dessutom spelar sociala status, utbildningsnivå, ekonomi en viktig roll.

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid depression?

Behandlingen av depression går ut på att behandla själva depressionen, men även förebygga ytterligare tillfällen av depression i framtiden. Den finns många så kallade antidepressiva läkemedel med olika verkningsmekanismer som kan användas för att behandla en depression. Men det finns en stor individuell variation: samma läkemedel kan hos vissa personer upplevas som mycket effektivt, medan det hos andra inte har någon märkbar effekt. Därför tar det ibland tid att hitta den rätta medicinen till den rätta personen och depressionen. Det är nästan bara moderat och svår depression som kräver medicinsk intervention.

Ett generellt problem med antidepressiv medicin är att den har en kort verkningstid, och måste därför användas i långa perioder för att bota en långvarig depression. Dessutom finns det många negativa biverkningar med medicinen, som t.ex. ofrivillig viktökning. Därför finns det ett behov för att optimera den nuvarande medicinska behandlingen vid depression.

Utöver medicinska tilltag finns det andra behandlingsmöjligheter såsom psykoterapi och samtalsterapi. Detta används till alla nivåer av depression - från lätt till svår depression. Syftet med terapin är att ändra negativa tankemönster och få en med positiv syn på livet, vilket kan lindra symtomen betydligt. Regelbunden motion är även väldigt effektivt mot depression.

Elbehandling används vid svår behandlingsresistent depression. Detta betyder att elektrisk ström skickas genom hjärnan, medan personen är bedövad. Behandlingen är mycket effektiv, men kan ge biverkningar som t.ex. sämre korttidsminne. Biverkningen försvinner dock för de flesta så snart som behandlingen avslutats.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil