Cannabis kan hjälpa mot epilepsi?

Cannabis kan hjälpa mot epilepsi?

Flera studier undersöker just nu om illegal cannabis kan vara ett nytt alternativ till behandling av patienter med epileptiska anfall. Resultaten från studierna är intill vidare positiva, men behandlingen är dock inte helt ofarligt och därför krävs det ytterligare klinisk forskning på ämnet innan cannabis kan börja användas mot epileptiska anfall.

Vad är epilepsi ?

Epilepsi är en sjukdom som är ytterst invalidiserande för den drabbade, eftersom den kommer till uttryck genom återkommande anfall som orsakas av onormal elektisk aktivitet i hjärnan. Epilepsi kan visa sig genom olika karakteristika, och sjukdomen delas upp i olika typer beroende av huvudsymtomen. Det finns riktigt många olika orsaker till epilepsi, häribland arv, hjärnblödning, alkohol m.m. 

Ett epileptiskt anfall orsakas av en rubbning av hjärnans elektriska impulser. Våra tankar, rörelses och känslor styrs normalt av elektriska impulser som blixtsnabbt färdas genom ett komplicerat nätverk av nervbanor i hjärnan. Dessa impulser är vanligtvis viljestyrda, de handlingar som utförs är därför oftast ändamålsenliga. Under ett epileptiskt anfall medför de elektriska impulserna handlingar som inte är lämpliga eller meningsfulla för personen. Hjärnan överaktiveras och lever nästan sitt eget liv. 

Det finns två typer av anfall; fokala och generaliserade anfall.

 

Fokala anfall

Fokala anfall utgår från ett välavgränsat område i hjärnan och därmed kan personens symtom säga något om vilket område som drabbats. 

De fokala anfallen kan ge följande symtom:

  • Ändrad upplevelse av smak, lukt, ljus, eller ljud
  • Illamående, yrsel och svettningar
  • Déjà vu – känslan av att ha upplevt en situation mer än en gång. 
  • Ofrivilliga och ändamålslösa handlingar/rörelser
  • Killande/stickande känsla i händer, fötter, armar eller ben.

 

Generaliserade anfall

Generaliserade epileptiska anfall stammar från centrala, djupt belägna områden i hjärnan och sprids snabbt till övriga delar av hjärnan.

Vid generaliserade anfall kan personen uppleva följande symtom:

  • Kortvarigt andningsstopp
  • Kramper i armar och ben, medvetslöshet, blå läppar och skum i munnen. 
  • Plötslig slapphet i alla muskler, vilket resulterar i att personen tappar balansen och faller hejdlöst. 

 

Cannabis – ny alternativ behandling

Det har flera gånger gjort undersökningar på cannabis (utvinns från hampa-örten) som botemedel mot epilepsi. Cannabis innehåller bl.a. de verksamma kemiska ämnena tetrahydrocannabiol (THC) och cannabidiol (CBD). THC anses vara psykoaktivt. Den vanligaste formen av cannabis är hasch, som utvinns från sammanpressad kåda från hampa. Näst vanligast är marijuana, som utvinns från torkade hampa-honblomställingar. Framställning och omsättning av plantan är dock förbjuden i de flesta länder i världen. 

En ny studie från USA som publicerades i december 2015, involverade 214 försökspersoner i åldrarna 1-30 år, som dagligen skulle behandlas med CBD i 12 veckor. Under dessa 12 veckor skulle försökspersonerna (eller deras föräldrar) föra en dagbok över deras anfall, samt närvara vid screening var fjärde vecka. Resultaten från studien visade ett genomsnittligt fall på ca 36,5% i antalet epileptiska anfall per månad. Den genomsnittliga anfallsfrekvensen föll från 30 anfall till 15,8 per månad. Dessutom ansågs generellt sätt CBD vara vältolererad av deltagarna. 

Det är dock ännu för tidigt att väcka hoppet för de familjer som förtvivlat kämpar mot behandlings-resistent epilepsi. Forskarna bakom den amerikanska studien poängterar nämligen att det krävs ytterligare forskning på området, innan de med säkerhet kan rekommendera CBD mot okontrollerade anfall. Vissa försökspersoner upplevde biverkningar av CBD som bl.a. trötthet, diarré, aptitlöshet och kramper, medan ett fåtal försökspersoner upplevde allvarliga biverkningar i form av långvariga anfall eller anfall som uppstod med väldigt korta mellanrum. På grund av dessa allvarliga biverkningar tvingades 5 försökspersoner, utav de totalt 214, avsluta deras deltagande. 

Det är ännu olagligt att använda cannabis i Skandinavien, men vissa läkemedel innehåller beståndsdelar av cannabis, vilka har godkänts till medicinsk behandling av ett fåtal sjukdomar. Epilepsi är dock inte en sjukdom som i nuläget kan behandlas med cannabis. När fler studier har utförts och effekterna och biverkningar av cannabis har kartlagts, kan man möjligtvis börja behandla behandlings-resistent epilepsi och minska antalet okontrollerade anfall. Detta är en stor tröst för de många familjer, som dagligen påverkas av sjukdomen. 

 

Källor:

1. http://www.apoteket.dk/Sygdomsleksikon/SygdommeEgenproduktion/Epilepsi.aspx
2. http://www.medicalnewstoday.com/articles/304545.php 

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil